Thursday, 1 September 2016

ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು !!!!!

I twisted lyrics of kannada film song "preethi maadabaradu maadidare jagake hedarabaradu" from the movie "Ranadheera" & i wrote about twitter :P


ORIGINAL SONG:-


ಲೋಕವೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು 
ವೇದದ ಸಾರವೇ ಕೇಳಿದು 
ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಾರದು 
ಬಾಳಿನ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು... ಮಾಡಿದರೆ 
ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು 

ಅನಾರ್ಕಲಿ.....ಅನಾರ್ಕಲಿ 

ಮರಳುಗಾಡೆ ಇರಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಳಿದು ಬರಲಿ 
ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜೀವಗಳು ಬಾಡಲಾರದಂಥ  ಹೂವುಗಳು
ರಾಜಕೀಯವಿರಲಿ ಶಕುನಿಗಳ ನೂರು ತಂತ್ರವಿರಲಿ 
ಪ್ರೇಮದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆಂದು ಭಯ ಕಾಣದಿಲ್ಲಿ 
ಲೋಕವ ಕಾಡುವ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದರು ಭೂಮಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಬಾಯ್ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ 
ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಾಳೋದು ನೀವು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ
ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ  SONG TWISTED BY ME:-


  ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು
  ಇ0ಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಸಾರವೆ ಕೇಳಿದು
  ಕಮೆ0ಟ್ಸ್ ನ ಚಿ0ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಾರದು
  ಟ್ವೀಟ್ ನ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು
  ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು
ಕೇಳಿರಿಲ್ಲಿ.....ಕೇಳಿರಿಲ್ಲಿ.....
ಯಾಹೂ ಜಿ ಮೈಲ್ ಇರಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಮೆ ಬರಲಿ
ಟ್ವಿಟರ್ ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆ0ಬರ್ಸ್ ಗೆ0ದು ಭಯ ಕಾಡದಿಲ್ಲಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ನೂರು ತ0ತ್ರವಿರಲಿ
ಟ್ವೀಟಿಸೊ ಜೀವಿಗಳು ಬಾಡಲಾರದ0ತಹ ಹೂವುಗಳು
ಲೋಕವ ಕಾಡುವ ಕೋಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ 

ಬಾಯ್ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ....ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ
ಫೋಲೊವರ್ಸ್ ಗಳು  ಕಮೆ0ಟ್ ಮಾಡುದು ನೀವು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ
ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ .....ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ
ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಬಾರದು  


ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟ
ಬಾರದು

No comments:

Post a Comment