Wednesday, 2 December 2015

ಆಮ್ಗೆಲೆ ಘರಾ ಆ0ಬೆ ರೂಕು

Wrote a Konkani poem this time . One of my FB friend Mr. Nagendra Rao mam(mam has a blog "Umapathi " too which contains Konkani poems written by him ) gave me some suggestions to improve quality of my poems & here is the result.


ಅಮ್ಗೆಲೆ ಆ0ಗ್ಣ0ತು ಆಸ ಏಕು ಭಾರಿ ಚ0ದು ಹೋಡು ರೂಕು ರೂಕು ಮಳ್ಳೆರಿ ಆ0ಬೆ ರೂಕು ಜಾಲ್ಲೆರಿ ಅತ್ತ ಭಾರಿ ಸೆಖೊ  
ರುಕ್ಕಾರಿ ಭರಿ ಫೂಲ ಜಾಲ್ಲಾ
ಆ0ಬೆ ರೂಕು ಭೊರ್ನು ಗೆಲ್ಲಾ ರುಕ್ಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲಾ ಭರಿ ಮಿಡಿ
ನೊಣ್ಚೆ ಕೊರುಕ ವಿ0ಚುನ್ ಕಾಡಿ  
ಮಿಡಿ ಅಸ್ಸ ತರ್ನಿ ತರ್ನಿ ಸಕಲ ದವರಿ ಹೋಡ ಭರ್ನಿ ಕೋರ್ನು ಜಾಲ್ಲೆ ಮೆಗೆಲೆ ನೊಣ್ಚೆ ಆ0ಬೊ ಜಾತ್ತಾ ಮೋಣು ರಾಕ್ಚೆ  
ಪಕ್ಷಿ ಕೊ0ಕುನ್ ಆ0ಬೊ ಖಾತ್ತಾ ಪೋಟ ಭರ್ತರಿ ಉಬ್ಬುನು ವತ್ತ ಮಾಕ್ಕ ಆತ್ತ ಆ0ಬೊ ಖಾವ್ಕಾ ಹೋಡು ಆನಿ ಗೋಡು ಜಾವ್ಕಾ
ಮೆಗೆಲೆ ಆ0ಬೊ ಖಾವ್ನು ಜಾಲ್ಲೆ ಜೀವಾಕ್ ಮೆಗೆಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಆ0ಬೊ ಭಾರಿ ಗೋಡು ಅಸ್ಸ ಜಾತ್ತ ರುಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಸ-ರೇವಿನಾ

No comments:

Post a Comment