Tuesday, 22 November 2016

++++++ Gajaanana swroopa ganapathi sumukha++++++

Wrote a bhajan on Lord Ganesha _/\_ used al 108 names of Lord Ganesha in dis bhajan 👍
Gajaanana Swaroopa ganapathi sumukha-2
Vigneshwara thukka kithle naav
Naav...Vigneshwara thukka kithle naav
Vishwaraja vinayaka amitha
Vakrathunda varaprada bheema
Lambodara gadadhara kavisha
Ekadanta gourisutha kirti
Devavrata dharmika vikata
Devendrashika bhuvanapathi ekadrisha
Gananethi gajavakra nandana
Ganadhyaksha krishapingaksha
Chathurbuja budhdhipriya budhdhividhaatha baalachandra naav
Gajaanana swaroopa.....sarvodyuthaman thukka kithle naav
Baalaganapathi avighna kshipra
Akhuratha avneesha nandana
Alampata baalachandra ganesha
Bhupathi budhdhinatha durja
Siddhivinayaka vishwamukha uddanda
Varadavinayaka veeraganapathi
Sidhdhidaatha sidhdhipriya shwetha
Rudrapriya prathameshwara
Ananthachidrupamayam eshanputhra gajakarna naav
Gajaanana swaroopa....sureshwaram thukka kithle naav
Vignahara vignaharta pramoda
Vignaraja vignarajendra
Yajnakaya shuban omkara
Yashaskarma yogadhipa
Yashaswin mushikavahana
Nadaprathishta namasthesthu
Pitambara nidhishwarma rakta
Sarvasidhdhantha sarvothama
Vignavinashanaya taruna varaganapathi umaputhra naav
Gajanana swaroopa...dvaimatura thukka kithle naav
Ekakshara haridra gunina
Kshamaram kripalu kapila
Lambakarna mahabala heramba
Mahaganapathi mangalamurthi
Maheshwaram muktidaya. Manomay
Mratyunjaya mundakarama
Shashivamam shooprakarna shambavi
Shubhaguna skandapurvaja
Devanthanashakarin purush devadeva vidyavradhdhi naav
Gajanana swaroopa...dhoomravarna thukka kithle naav
-ReViNa

No comments:

Post a Comment