Tuesday, 22 November 2016

++++++++×××× ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ++++++++×+×++

Today wrote a poem about MY MANIPAL <3

ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗಿದ್ದರೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರುವುದು
ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವುದು
ಕಟ್ಟಡಗಳಿ0ದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಹಸಿರಿ0ದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದು
ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾ0ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊ0ಡಿರುವುದು
ಇದೊ0ದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಕತೆಯಲ್ಲ ಕೇವಲ
ನಮ್ಮ ಊರೆ0ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿ0ದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ದೇಶೀಯರನ್ನಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶೀಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ
ಅದುವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಸಿರಿ ಮಣಿಪಾಲ
- ರೇವಿನಾ

No comments:

Post a Comment