Friday, 27 December 2013

ಅಮ್ಗೆಲಿ ಪೂರೈ ಜನಾಲಿ ಮೊಗಾಚಿ ಬಾಪಮ !!!!!

I AM DEDICATING THIS POEM TO OUR DEAREST BAPAMA(HUBBY'S GRAND MOTHER) LATE SHARADA PADMANABH NAYAK. I WROTE THIS POEM ON HER AT HER 100TH BDAY.


ಅಮ್ಗೆಲಿ ಪೂರೈ ಜನಾಲಿ ಮೊಗಾಚಿ ಬಾಪಮ
ತಿಗೆಲಿ ಜೀವನ ಕಥಾ ಅನುಪಮ
ತಿಗೆಲೆ ಆನು ಅಮ್ಮಾ ನ ದವರ್ಲಲೆ ನಾವ ರತ್ನ
ತಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕುಟು೦ಬೆಚೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ
ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆಜ್ಜಾ ನ ದವರ್ಲಲೆ ನಾವ್ ಶಾರದಾ
ತಿಗೆಲೆ ಆಶಿರ್ವಾದು ಆಮ್ಗೆಲೆ ವೈರಿ ಆಸ್ತಾ ಸದಾ
ತಿ ಜನ್ಮಾ ಆಯಿಲಿ ಸೂಡ ಅ೦ತು
ತಿಕ್ಕಾ ವಾರ್ಡಿಕ್ ಕೊರ್ನು ದಿಲ್ಲಲೆ ಸೂಡ ಅ೦ತು
ಆಜ್ಜಲೆ ನಾವ್ ಸೂಡ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯಕ್
ಬಾಪಮಾಲೆ ಕಾಣಿ ಹಾವ್ ಪೂರಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಆಯ್ಕ್
ಅಷ್ಟ ಪುತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ತಿ
ತಾ೦ಗೆಲೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕ ಕಾರಣ್ ತಿ
ಜೀವನ ಕಥೀರಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ನು ವಿಕ್ತಲಿ ತಿ
ಕುಟು೦ಬೆಚೆ ಪೂರೈ ಜನಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೆಳ್ನು ವತ್ತಲಿ ತಿ
ತಿ ರಾ೦ದಪ ಕರ್ತಾ ಆಶಿಲಿ ಭಾರೀ ರುಚಿ
ಮಾಕ್ಕ ಖಾವ್ಕಾ ಮೋಣು ಆಶಿ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸ ಬದಚಿ
ತಿಗೆಲೆ ಹಾತ್ತಾನ ಜಾಲ್ಲಾ ಸುಮಾರ್ ಕಾರಣ
ತಿಗೆಲೆ ಘರಾ ದುಕುನು ಗೆಲ್ಲಾ ಸುಮಾರ್ ವರಣ್
ಕರ್ತಾಲಿ ತಿ ಸುಮಾರ್ ದಾನಧರ್ಮು
ಆನೆಕೈ ತೆ ಕೋಣಾಕ್ ವಿಸೊರು ಜಾಯ್ನಿಮು
ತಿಕ್ಕಾ ನಾತ್ರ ಪೋ೦ತ್ರ ಮಳ್ಳೆರಿ ಭಾರೀ ಮೋಗು
ತಾ೦ಕಾ ತಿಗೆಲೆ ಶ೦ಬರಿ ವರ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು ಕೊರ್ಚೆ ಯೋಗು
ತೀಣೆ ಪಳೈಲಾ ಸುಮಾರ್ ಪೊ೦ತ್ರ ಮುಖ
ತಾ೦ಕಾ ಪೊಳೊನು ತಿಗೆಲೆ ತೋ೦ಡ ಜಾಲ್ಲಾ ಹಸನ್ಮುಖ
ತಿಕ್ಕಾ ತಿಗೆಲೆ ಕುಟು೦ಬೆಚೆ ಸದಸ್ಯ ಮಳ್ಳೆರಿ ಜೀವು
ಅಶ್ಶಿ ತಿಕ್ಕಾ ರಾಕ್ತಾ ಆಸ್ಸೋ ಕೆದ್ನಾಯಿ ದೇವು
ಆಜಿ ದವರ್ಲಾ ತಿಗೆಲೆ ಶ೦ಬರಿ ವರ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು
ಹೇ ಪೊಳೊನು ಧನ್ಯು ಜಾಲ್ಲೆ ತಿಗೆಲೆ ಜನ್ಮು
ತೀ ಜೀವನ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಶೀ ಹಾಸ್ತಾ ಆಸ್ಸೊ
ತಿಗೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದು ಆಮ್ಕಾ ಸದ ಮೆಳ್ತಾ ಆಸ್ಸೊ

- ರೇವಿನಾNo comments:

Post a Comment